X
تبلیغات
رایتل

مقصود فراستخواه

فضایی میان ذهنی برای اطلاع رسانی دیدگاه ها و اطلاع یابی از ملاحظات خوانندگان

خلقیات ایرانی، خصیصۀ دوگانه و اهرم ارشمیدسی

سومین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران»

 23 و22 اردیبهشت 1395

انجمن جامعه شناسی ایران

 

(کنش اجتماعی راه حلّ  تحول و توسعه خلقیات ایرانی  است)


مقصود فراستخواه

 

چکیده

 

نظریه ها وابزارهای مفهومی، ممکن است به جای آن که نور باشند به حجاب حاجز مبدّل بشوند و ما را وبرنامه های پژوهشی ما را تسخیر بکنند. این نظریه ها شاید چندان نتوانند بخوبی از عهدۀ تبیین خلقیات ایرانی به سبب پیچیدگی ها وتفاوت های خاص آن بربیایند. درعین حال کم وبیش حاوی ظرفیت های اکتشافی هستند. می توان با آگاهی به این آفاق مفهومی وتئوریک در جهان علوم اجتماعی، حساسیت نظری لازم را به دست آورد وآن گاه به سوی خود جامعه ایرانی رفت. رجوع متأملانه به تجربه های جمعیِ زیسته شده و اندیشیده شده با روش های معتبر کیفی و ژرفانگر ، گزاره هایی فرضیه ای برای توضیح وتبیین خلقیات ایرانی  به دست می دهد.

نویسنده در طی حدود ده سال گذشته با استفاده از فراتحلیل مطالعات پیشین و تحلیل محتوای متون تاریخی و اسناد و خاطرات و یادداشتها، مصاحبه، پانل گفتگو  وگروه های بحث کانونی،  مهم ترین پدیدۀ خلقیات ایرانی را «خصیصۀ دوگانۀ» آن یافته است. از این مطالعات به صورت تکوینی، مدلی به دست آمده است که در پایان این چکیده نشان داده می شود. دوگانه های خلقیات ایرانی با مدلهای از پیش آماده وساده وخطی قابل توضیح وبازنمایی نیست. بلکه حاصل پیچ وتاب حلزونی جامعه و تاریخ ایرانی ومحیط و موقعیت آن است. در زیر ابتدا مؤلفه های مختلف این مدل باختصار بیان می شود:

 

1.شرایط  وزمینه ها

اینها خصیصه های نسبتا پایدار،جان سخت وزمین گیر در مسیر تاریخی ایران  وبافت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی ما بوده اند مانند1.تاریخ و جغرافیای پرحادثه، 2.پراکندگی سرزمین، 3.ناامنی ، 4.تمام دولتی / بی دولتی، 5. شرایط پرمنازعه وهرج ومرج ، 6.ناپایداری وتغییرات نامنظم، بی ثباتی، 7. حکومت تحصیل دار، 8. ساخت حامی پرور، 9.دولت آب سالار تا اقتصاد نفتی، 10.شکست مدرنیزاسیون ودیوانسالاری.  اینها عامل عاملها هستند و موجبات علّی که در ادامه ذکر می شود تحت تأثیر اینها شکل می گیرند. البته این شرایط وزمینه ها هرچند نیرومند هستند ولی سایۀ سنگین آنها بر خلقیات، حسب وضعیت متغیرهای دیگر (خصوصا عاملیت های سطح میانی وکلان ) می تواند کم یا زیاد بشود، تعدیل یا تشدید شود.

 

 

 

2.موجبات علّی

اینها اصلی ترین علل وعواملی هستند که مستقیما برخلقیات ایرانی تأثیر می گذاشته اند زیرا براثر آنها مردمان بناگزیر در زندگی روزمره به نقشه ها وتاکتیک هایی برای بقا و سازگاری متوسل می شدند وراهبردهای رفتاری خود را  انتخاب می کردند که حاصل جمعش همین خلقیات شایع بوده است. این علل و عوامل، مواردی از این قبیل بود: 1.سیطره سیاست ودولت، 2.ضعف های حکمروایی، 3.استبداد وسرکوب، 4. غلبه نظامی/ سپاهی، 5.تفوق، هژمونی و انحصار طلبی، 6.تمرکز گزایی سیاسی  در کشور، 7.فساد، 8.فقر ونابرابری در رفاه اجتماعی، 9.فقرِ آگاهی عمومی، 10.ضعف در نهادها ونظام های تعلیم وتربیت.

 

3.اعمال وفعل وانفعالات سطح خّرد : نقشه ها و تاکتیک های زندگی روزمره

همانطور که در بالا گفته شد  افراد در سطح خُرد تحت تأثیر شرایط وزمینه ها و نیز موجبات علّی مذکور، برای گذران زندگی و سرپانگه داشتن خود دست به تاکتیک هایی می زدند و این ، خلقیات آنها را شکل می داد. این تاکتیک ها و ساز وکارهای زیستی عبارت بودند از : 1. حفظ فاصله ظاهر/باطن،2. سیکل حاجت/طاعت،3. سازگاری/ناسازگاری، 4.خودمداری/ توده وارگی،  5.ائتلاف/ اختلاف، 6.فضیلت وبلاهت ، 7.پنهان کاری وغیر  قابل پیش بینی بودن،  8.زرنگی وزد وبند ،  9. دروغ و تعارف  وتظاهر، 10.آبرو داری ورودربایستی، 11.کمبود صراحت لهجه و اظهار نظر صریح، 12. کاربرد زبان غیر مستقیم، کنایه و استعاره  (فرهنگ نیرومند شفاهی).

 

     4.عاملیت[1] های سطح میانی وکلان

این مهم ترین متغیری بود که حسب وضعیت آن، تأثیر سایر شرایط، زمینه ها وموجبات علّی می توانست تعدیل و تشدید بشود. مراد از عاملیت سطح میانی وکلان، کنش های سطح خودآگاه  وگفتمانی ِ عاملان و نخبگان ایرانی است که گاهی سازنده و گاه مخرّب بوده اند وبرای همین است که بویژه در تاریخ معاصر ایران باید این عاملیت را به دو دستۀ سازنده(تعدیل کننده) و مخرّب(تشدید کننده) تقسیم کنیم:

 

4-1. عاملیت سازنده ( تعدیل کننده)

1.اصلاحات دولتی/اصلاح نهاد دولت،  وفاق ملی، 2.پویش های تحول خواهی مسالمت آمیز و مدنی، 3.توسعه فضاهای عمومی وحرفه ای وصنفی برای همزیستی و همکنشی و هم اندیشی، 4.اصلاح قوانین و مدیریت کارامد، توسعه سیستم ها و ساختارهای مشارکتی(حکمروایی خوب)، 5. تولید تفکر  انتقادی ومعنا وگفتمانهای برابری، آزادی و تجددخواهی درونزا، 6.. تعامل خلاق وسازنده با جهان وتجربه های پیشرو در منطقه و دنیا، 7. یادگیری، فناوری اطلاعات وارتباطات / شبکه های  اجتماعی مجازی .

 

 

4-2. عاملیت مخرّب ( تشدید کننده)

1.تسخیر مکان های دولت  وجنگ قدرت، 2.کشمکش نخبگان ( شقاق به جای وفاق)، 3.باورهای نفرت زا و گفتمانهای خشونت گرا، 4.شکاف سنت وتجدد، 5.خلط ناروای دین ودولت، 6.طبقه متوسط دولت ساخته در اقتصاد نفتی، 7.بورکراسی ناکارامد  وفاسد، 8. خطاهای راهبردی  در برنامه های توسعه

 این عاملیت مخرّب حسب یافته های مطالعۀ ما مهم ترین حلقۀ معیوب مشکل ساز در بحث خلقیات ایرانی است. همین نوع عاملیت بود که سبب می شد موجبات علّی ساختاری ونهادی هرچه بیشتر  به شکلی نامطلوب بر رفتار مردم  ونقشه های زندگی آنها سیطره انداز بشود و از این رهگذر بود که خلقیات منفی فرصت شیوع پیدا می کردند مانند 1.فردگرایی غیر نهادینه و  خود مدار، 2.ضعف فرهنگ کارگروهی وجمعی، 3.میل به نتایج سریع وآنی، 4. غلبه هیجان پذیری بر عقلانیت، 5.بدگمانی وبی اعتمادی به غیر، 6.ضعف فرهنگ گفتگو، چانه زنی و توافق، 7. رنجش از صراحت و نقد ، 8.فرهنگ رفاقتی، 9.ضعف مخاطره پذیری.

برعکس عاملیت سازنده ( تعدیل کننده) فرصت ظهور ظرفیتهای مثبت خلق وخویی در ایران را فراهم می آوردند مانندِ 1.حس تمدنی وفرهنگی /میل به اقتباس والتقاط، 2.هویت خواهی/ ارتباط گرایی، 3.میل به موفقیت وپیشرفت، 4.تمنای تغییر، تجدد وتحول، 5.میل به یادگیری وآموختن، 6. تقلای آزادی وبرابری، 7.جستجوی معنا.

پیشنهاد می شود با پیمایش ها و تحقیقات جدّی، گزاره های فرضیه ای به دست آمده از داده های ایرانی ، با دقت بیشتری آزموده بشوند. فرض این است که عاملیت های سازندۀ سطح میانی وکلان،  اصلی ترین اهرم ارشمیدسی برای بهبود بخشیدن به خلقیات ایرانی است.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 10:14 ق.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 0 نظر

تعلم و تکنیک ؛ تأملی در باب آینده رسانه ای شدن و الکترونیکی شدن محیط های یاددهی ویادگیری در ایران


دانشگاه شهید بهشتی ، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی

فایل صوتی  و اسلایدها 


تاریخ ارسال: شنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 12:04 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 0 نظر

تأمل در شخصیت ومنش ایرانی: دو تایی های مشکل ساز

چاپ نهم کتاب ما ایرانیان ، با فصل افزوده شده جدید،  در نمایشگاه کتاب 1395 عرضه می شود:

 

عناوین فصل  هشتم و جدید عبارتند از

 

تأمل در شخصیت ومنش ایرانی

1. پارادایم عقب ماندگی

2. مطالعات میدانی

3.خصوصیتهای شایع در فرهنگ ایرانی

4. توصیفات ذات انگارانه از روح قومی

5. نظریه‌های توسعه

6.سنخ شناسی های فرهنگی

الف. تیپولوژی هافستید

ب.مقایسه ای میان فرهنگی دربارۀ اقوام ایرانی

پ. تیپولوژی شوارتز

ت. مطالعه  گلوب

7.رهیافت موقعیت گرا و خُلق گرا

8.نتیجه گیری فصل  هشتم :

دو تایی های مشکل ساز در خلقیات ما ایرانیان

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 04:01 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 1 نظر

گزارشی از خویشکاوی ایرانیان 2

pdf

تاریخ ارسال: دوشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 03:47 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 0 نظر

گزارشی از خویشکاوی ایرانیان1

تاریخ ارسال: دوشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 03:45 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 0 نظر

آیا برای بهبود شرایط بشریت می توان امید بست؟

جهان 2050

انسان در چند دهۀ گذشته برای مسائل خود چه کرده است؟

چه تغییراتی در پیش رو هست؟

آیا برای بهبود شرایط بشریت  می توان امید بست؟  

معرفی مختصری از  آخرین کتاب  مطالعه شده در سال 94 


https://telegram.me/mfarasatkhah/91

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 08:49 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 1 نظر

توسعه شخصی 3

«می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم. راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم» (سهراب)

شرط اول، گویا آن است که عشق را تجربه کنیم و این از دوست داشتن خود آغاز می شود؛ مراقبت کردن از حس خوبی دربارۀ خویشتن، درک یوتوپیکی ازخود. خود؛ همچون تکه ای از هستی، از انسانیت. دوست داشتن خود همچون بارقه ای از کمال و بیکرانگی.

همه چیز در آیینۀ وجود ما برما منعکس می شود. وقتی احساس خوبی به خویشتن داریم اما این احساس را در خود قبضه نمی کنیم، نگه نمی داریم  و آزادش می کنیم تا سرریز شود وجاری شود، چنین عشقی دیگر از جنس خودخواهی وخود شیفتگی نیست. چون در او سرشتی از پیوستن و فروتنی و محبت ورزیدن و نثار کردن هست.

برای صلح با دیگران ابتدا لازم است با خویشتن  صلح کنیم. برای حرمت نهادن به این زیستگاه مشترک آدمیان، ماهیان و پرندگان، اول باید حرمت خویش بداریم. دوست داشتن بشریت و دل بستن به اوجی در هستی موکول به آن است که در خود چشم به رویدادی بدوزیم.

دریچه به روی همۀ هستی از وجود ما به روی ما گشوده می شود؛ وقتی در خود جای پایی وارزشی وحرمتی می یابیم، این روزنی است  به همۀ ارزشها  و احترام ها؛  احترام به دیگری و به جهان اجتماعی و به زندگی.

اما چگونه خود را پیدا کنیم؟ چطور می توان به تجربه دریافت  که در ما ظرفیتی هست  وصلاحیتی واستحقاقی هست و حیطۀ  پهناوری از  امکان هاست؟  

https://telegram.me/mfarasatkhah

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 09:53 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 1 نظر

توسعه شخصی 2

پستیم وبلندیم وکمالیم وکمیم، آیینه زنگ خورده وجام جم ایم (خیام)

 

....«فرسایش وجودی» بزرگترین خطری است که انسان را تهدید می کند. برخی عوامل هستند که تا حدی می توانند زمینه های این فرسایش را حداقل در سطح عموم کاهش بدهند؛ مثل حکمرانی خوب، سیستم های مدیریتیِ عقلانی و کارامد،  عدالت و رفاه و حمایت اجتماعی، نهادینه شدن حقوق وآزادی ها ودموکراسی.

تمام فرزانگان و انسانهای آزاده ای که در تاریخ  برای اصلاحات اجتماعی اندیشیده یا کوشیده اند بیشتر برای همین خاطر بوده است و دغدغه اصلی آنها شکوفایی بشر بود. پس سخنی در سهم عوامل بیرونی در رهایی مردمان از معرض های فرسایش ذهنی و وجودی نیست. اما در نهایت باز این خود فرد انسانی است که در هرشرایط باید کاری برای خویش بکند.

 تأثیر عوامل بیرونی نیز منوط به مراقبت شخصی و توسعه شخصی است. هیچکس وهیچ سیستم اجتماعی جایگزین تصمیم ها واعمال فردی ما نمی شود. پس بازهم باید به نقطه آغازی در خود چشم بدوزیم. پاسخ نهایی نیز پاسخی است که ما به خود می دهیم.

 ظرفیت هایی در ما خفته است باید بیداربکنیم. نیروهایی در ما نهفته است که باید پیدا بکنیم. انرژی هایی جنبشی در ما هست که باید آزاد کنیم و به ذهن وتن خویش گسیل بداریم. چراغ وجود خویش را باید خود برافروزیم. چگونه؟ ..........

 https://telegram.me/mfarasatkhah

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 08:38 ب.ظ | نویسنده: م فراستخواه | چاپ مطلب 1 نظر
( تعداد کل: 327 )
<<   1     2     3      4      5      ...      41   >>
صفحات